W wyniku serii decyzji Rady Miasta i Urzędu Miasta Lublin, Gmina Lublin podjęła działania na rzecz przeniesienia oddziałów przedszkolnych na dolną kondygnację naszego budynku przy ul. Farbiarskiej 8. Rada Rodziców od samego początku wyrażała stanowczy sprzeciw wobec tym działaniom, stojąc na stanowisku, że są one nieracjonalne i szkodliwe nie tylko dla społeczności VII LO, ale również wszystkich pozostałych interesariuszy. Przedstawiamy poniżej wszystkie dokumenty złożone przez Radę w tej sprawie do instytucji odpowiedzialnych za wydanie stosownych decyzji, a także tych, w których zakresie działania jest podjęcie stosownej interwencji.

Petycja z dnia 25 listopada 2021 r. (złożona w UM Lublin w dniu 6 grudnia 2021 r.) i odpowiedź na petycję Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin, pana Mariusza Banacha z dnia 16 grudnia 2021 r.

Analiza potencjalnych skutków przebudowy budynku VII LO w celu umieszczenia na dolnej kondygnacji oddziałów przedszkolnych. Analiza została dokonana w oparciu o dokumentację budowlaną stanowiącą załącznik do ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane. Do dnia dzisiejszego jest to jedyna wersja dokumentacji udostępniona publicznie. Wszystkie nieprawidłowości i potencjalne negatywne konsekwencje inwestycji były wskazywane przez Radę Rodziców w kolejnych wnioskach składanych do odpowiednich instytucji, a także w notach informacyjnych do lokalnych mediów.

Wniosek z dnia 21 stycznia 2022 r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, pana Mariusza Banacha, o wstrzymanie postępowania w sprawie przeniesienia przedszkoli na ul. Farbiarską 8 i podjęcie dialogu ze społecznością VII LO oraz odpowiedzi otrzymane w tej sprawie z Urzędu Miasta Lublin.

Korespondencja z Rzecznikiem Praw Dziecka

Zażalenie do Ministra Edukacji i Nauki na postanowienie Lubelskiego Kuratora Oświaty, opiniujące pozytywnie uchwały Rady Miasta dotyczące przeniesienia przedszkoli nr 14 i 26 do budynku VII LO. Zażalenie po długim okresie wyszukiwania przez Ministerstwo braków formalnych zostało oddalone. Według naszej oceny oddalenie było bezpodstawne i oparte na błędnych przesłankach. Niestety, Rada nie dysponowała wystarczającymi zasobami aby zaskarżyć decyzję MEiN w wyznaczonym terminie.

Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Budowlanego o nieprawidłowościach w pracach budowlanych prowadzonych w budynku na ul. Farbiarskiej 8.

Tu możesz się zapoznać z oficjalnym Stanowiskiem Rady Rodziców w sprawie aktualnej sytuacji szkoły